Trường hợp đồng dạng thứ ba

Nội dung lý thuyết

Lịch sử đóng góp

TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA

Định lí

Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đô đồng dạng 

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN