Tiên để Ơ - clit về đường thẳng song song

TIÊN ĐỂ Ơ - CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

1. Tiên đề Ơ - clit :

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

2. Tính chất của hai đường song song

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :

a) Hai góc so le trong bằng nhau

b) Hai góc đồng vị bằng nhau

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...