Thế năng

1. Định nghĩa

- Thế năng của một vật (hệ) là năng lượng  mà vật có được do vị trí tương đối của nó so với mặt thế năng hay giữa các vật trong hệ.

- Đơn vị thế năng là : J

2. Thế năng trọng trường

a. Lực thế: là các lực mà công của nó không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của nó.

b. Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật; nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trong trường.

\(W_t = mgz\)

* Trong đó : 

+ \(m\) là khối lượng (kg);

+ \(g\) là gia tốc trọng trường (m/s2 );

+ \(z\) là độ cao so với mốc thế năng (m)

* Chú ý :  Thế năng trọng trường còn phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng.

3.Thế năng đàn hồi

Thế năng đàn hồi của vật là dạng năng lượng sinh ra khi vật bị biến dạng, phụ thuộc vào độ biến dạng của vật.

          \({{\text{W}}_{t}}=\frac{1}{2}k{{(\Delta l)}^{2}}\)   với \({{F}_{đh}}=k\left| \Delta l \right|\)

 Trong đó :\(W_t\) là thế năng đàn hồi (J); \(k\) là độ cứng của lò xo (N/m); \(\Delta l\) là độ biến dạng của lò xo (m)

4. Định lí độ giảm thế năng

Độ giảm thế năng của một vật (hệ vật) đúng bằng công của các lực không thế tác dụng lên vật (hệ vật)

                                   \(\Delta {{W}_{t}}={{W}_{t1}}-{{W}_{t2}}=A\)

* Trong đó \(A\) là công của các lực không thế (không phải lực thế)

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...