Sư phân hóa lãnh thổ

Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 18 : Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp)

Bài 19 : Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở trung du miền núi Bắc Bộ

Bài 20 : Vùng Đồng bằng sông Hồng

Bài 21 : Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Bài 22 : Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số sản lượng lương thực theo đầu người

Bài 23 : Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 24 : Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 25 : Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 26 : Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 27 : Thực hành kinh tế biển Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 28 : Vùng Tây Nguyên

Bài 29 : Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Bài 30 : Thực hành so sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm

Bài 31 : Vùng Đông Nam Bộ

Bài 32 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bài 34 : Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ trên cơ sở bảng số liệu

Bài 35 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Bài 37 : Thực hành vẽ và phân tích biểu đổ về tình hình phát triển của ngành thủy hải sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 38 : Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo

Bài 39 : Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo (tiếp theo)

Bài 40 : Thực hành về vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...