Bài 12. Sự nổi

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Điều kiện để vật nổi, chìm

Một vật ở trong chất lỏng chịu tác dụng của:

  • Trọng lực, có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn là \(P\).
  • Lực đẩy Ác-si-mét của chất lỏng, có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, độ lớn là \(F_A\).

Có ba trường hợp xảy ra:​

  • \(P< F_A\)
  • \(P=F_A\)
  • \(P>F_A\)

Tương ứng với ba trường hợp đó, vật có thể:

  • Nổi lên mặt thoáng
  • Lơ lửng trong chất lỏng
  • Chìm xuống đáy bình
@190812@

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì:

\(P=F_A=d.V\)

Trong đó \(d\)  là trọng lượng riêng của chất lỏng. \(V\) là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng.

@190895@@190988@

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN