Sự nở vì nhiệt của vật rắn

1. Sự nở dài

  - Sự tăng độ dài của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở dài vì nhiệt.

  - Độ nở dài Dl của vật rắn hình trụ đồng chất tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ \(\Delta t\) và độ dài ban đầu lo của vật đó.

\(\Delta l =l-l_0=\alpha.l_0.\Delta t\)                       

                        Với \(\alpha\) là hệ số nở dài của vật rắn, có đơn vị là \(K^{-1}\).

                        Giá trị của \(\alpha\) phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn.

2. Sự nở khối

  - Sự tăng thể tích của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở khối.

  - Độ nở khối của vật rắn đồng chất đẵng hướng được xác định theo công thức :

                                                            \(\Delta V = V - V_0=\beta.l_0.\Delta t\)

                         Với \(\beta\) là hệ số nở khối, \(\beta \approx3\alpha\) và cũng có đơn vị là \(K^{-1}\).

3. Ứng dụng

  - Phải tính toán để khắc phục tác dụng có hại của sự nở vì nhiệt.

  - Lợi dụng sự nở vì nhiệt để lồng ghép đai sắt vào các bánh xe, để chế tạo các băng kép dùng làm rơle đóng ngắt điện tự động, …

 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...