Sóng dừng

1. Sóng dừng

 • Sóng dừng là sóng có các bụng và các nút cố định trong không gian.
 • Nguyên nhân : do có sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.
  • Phản xạ của sóng trên vật cản cố định:
   • Sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ
  • Phản xạ của sóng trên vật cản tự do: 
   • Sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

2. Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây dài \(l\)

 • Sợi dây có hai đầu cố định                  
  • Điều kiện về chiều dài sợi dây
   • \(l = k.\frac{\lambda}{2}\ \ (k = 1,2,3\ldots)\)
   • Số bó sóng  = Số bụng sóng = k
   • Số nút sóng = k + 1
  • Điều kiện để một điểm trên sợi dây là bụng sóng
   • \(d_1=(2n+1).\frac{\lambda}{4}\ \ (n \in Z)\)
  • Điều kiện để một điểm trên sợi dây là nút sóng
   • \(d_1=n.\frac{\lambda}{2}\ \ (n \in Z)\)

 

 • Sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do    
  • Điều kiện về chiều dài sợi dây       
   • \(l=(2.k+1)\frac{\lambda}{4}\ \ (k=1,2,3,\ldots).\)
   • Số bó sóng  = k
   • Số nút sóng = số bụng sóng = k +1
  • Điều kiện để một điểm trên sợi dây là bụng sóng
   • \(d_1=n.\frac{\lambda}{2}\ \ (n \in Z)\)
  • Điều kiện để một điểm trên sợi dây là nút sóng
   • \(d_1= (2n+1)\frac{\lambda}{4} \ \ (n \in Z)\)

Trong đó: \(d_1\) là khoảng cách từ điểm đang xét đến nguồn phát sóng tới.

 • Sợi dây có hai đầu tự do (giao thoa trong ống sáo)
  • Điều kiện về chiều dài sợi dây
   • \(l=k\frac{\lambda}{4}\)  (k là số nguyên chẵn)
   • Số bụng sóng = \(\frac{k}{2}+1\)
   • Số nút sóng = \(\frac{k}{2}\)

3. Bài toán về tần số

 • Sợi dây có hai đầu cố định 
  • Khi vận tốc truyền sóng không đổi, tần số thay đổi
   • \(f = f_1\) có  \(n_1\) nút sóng
   • \(f = f_2\) có \(n_2\) nút sóng. => \((n_1-1)\frac{\lambda_1}{2}=(n_2-1)\frac{\lambda_2}{2} \Rightarrow \frac{n_1-1}{f_1}=\frac{n_2-1}{f_2}.\)

 

 

 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...