Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI

1. Số vô tỉ

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

2. Khái niệm về căn bậc hai

a) Định nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x^{2}=a.

b) Tính chất: Với hai số dương bất kì a và b.

  • Nếu a=b thì ;

  • Nếu a < b thì  . 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN