Quy tắc tính đạo hàm

1. Công thức

  \(\left(c\right)'=0\) ( c là hằng số);

  (\(x^n\))' = \(nx^{n-1}\)   (n ∈ N*, x ∈ R);

 \(\left(\sqrt{x}\right)'=\frac{1}{2\sqrt{x}},\left(x>0\right)\)   

2. Phép toán

\(\left(u+v\right)'=u'+v'\)

\(\left(u-v\right)'=u'-v'\)

\(\left(uv\right)'=u'v+uv'\)

\(\left(ku\right)'=ku'\)(k là hằng số);

 =  , \(\left(v=v\left(x\right)\ne0\right)\)

 =  , \(\left(v=v\left(x\right)\ne0\right)\)

3. Đạo hàm của hàm hợp

 \(y'_x=y'_u.u'_x\)                                              

Hệ quả

+ \(\left(u_n\right)'=n.u^{n-1}U'\)        

+ \(\left(\sqrt{u}\right)'=\frac{u'}{2\sqrt{u}}\)         

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các dạng toán về đạo hàm, có lời giải

Các bài toán đạo hàm trong các đề thi đại học

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...