Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

1. Hợp hai lực song song cùng chiều

Hợp lực song song cùng chiều

+ Song song và cùng chiều với lực thành phần

Có độ lớn bằng tổng hai độ lớn của hai lực thành phần.

\(F = F_1 + F_2\)

+ Giá của hợp lực nằm trong mặt phẳng của hai lực thành phần và thỏa mãn điều kiện:

\(\dfrac{{{F}_{1}}}{{{F}_{2}}} = \dfrac{{{d}_{2}}}{{{d}_{1}}}\)  (qui tắc chia trong)

2. Hợp hai lực song song ngược chiều

Hợp lực song song ngược chiều

+ Song song và cùng chiều với lực thành phần nào có độ lớn lớn hơn.

+ Có độ lớn bằng hiệu hai độ lớn của hai lực thành phần.

                                    \(F = F_1 - F_2\)

+ Giá của hợp lực nằm trong mặt phẳng của hai lực thành phần và thỏa mãn điều kiện:

                                    \(\dfrac{{{d}_{2}}}{{{d}_{1}}}=\dfrac{{{F}_{1}}}{{{F}_{2}}}\)  (qui tắc chia ngoài)

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...