Quá trình đẳng tích

1. Quá trình đẳng tích

Quá trình biến đổi trạng thái của khối khí lí tưởng khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích.

2. Định luật Sác-Lơ

Trong quá  trình đẳng tích của một lượng  khí lí tưởng nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của khối khí đó

\(P\sim T \Rightarrow \dfrac{P}{T}=\text{hằng số}\)

- Gọi \(p_1,T_1\) là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khối khí ở trạng thái 1

- Gọi \(p_2,T_2\) là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khối khí ở trạng thái 2

        \(\dfrac{{{p}_{1}}}{{{T}_{1}}}=\dfrac{{{p}_{2}}}{{{T}_{2}}}\Rightarrow {{T}_{2}}=\dfrac{{{p}_{2}}}{{{p}_{1}}}{{T}_{1}}\)

3. Đường đẳng tích

Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

* Lưu ý : T là nhiệt độ tuyệt đối , đơn vị là kelvin (K)

- Với những thể tích khác nhau của cùng một khối lượng khí, ta có những đường đẳng tích khác nhau.

- Các đường đẳng tích ở trên ứng với thể tích nhỏ hơn các đường đẳng tích ở dưới

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...