§4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Học ngoại ngữ trực tuyến

THỐNG KÊ - PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

1. Phương sai

Phương sai của một bảng số liệu là số đặc trưng cho độ phân tán của các số liệu so với số trung bình của nó. Phương sai của bảng thống kê dấu hiệu x, kí hiệu là sx2. Công thức tính phương sai như sau:

a) Đối với bảng phân bố rời rạc

   n+  n2  +…+  n = n

               

                      

trong đó  là số trung bình của bảng số liệu.

b) Đối với phân bố tần số ghép lớp.

trong đó Ci (i = 1, 2,…, k) là giá trị trung tâm của lớp thứ i. 

 là số trung bình của bảng.

2. Độ lệch chuẩn

Căn bậc hai của phương sai một bảng số liệu gọi là độ lệch chuẩn của bảng đó. Độ lệch chuẩn của dấu hiệu x, kí hiêu là Sx.

S

Ghi chú: các công thức về phương sai có thể viết gọn nhờ kí hiệu  như sau:

       = 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...