Phản ứng của CO2 với dung dịch kiềm

DẠNG TOÁN CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

 1. Phương trình phản ứng

          Đặt T = nOH-/nCO2

- Nếu T  2 : chỉ tạo muối CO32-      \(\Rightarrow\)Chỉ xẩy ra phương trình (2)

- Nếu T  1 : chỉ tạo muối HCO3-      \(\Rightarrow\)Chỉ xẩy ra phương trình (1)

- Nếu 1 < T < 2 : tạo cả muối HCO3- và CO32-  \(\Rightarrow\)Xẩy ra cả phương trình (1) và (2)

PTHH: 

                OH-  + CO2 → HCO3- (1)

                2OH+ CO2 → CO32- (2)

2. Tính chất của các muối cacbonat.

a. Tính tan

- Muối hiđrocacbonat (HCO3-) hầu hết đều là muối tan; chỉ có NaHCO3 là hơi ít tan.

- Muối cacbonat (CO32-) của các kim loại kiềm đều tan ( Na2CO3, K2CO3); muối của kim loại kiềm thổ (CaCO3, BaCO3) đều là các muối ít tan.

b. Nhiệt phân

-  Muối hiđrocacbonat (HCO3-) kém bền nhiệt; khi đun nóng thì sẽ phân hủy thành muối cacbonat và CO2.

                 HCO3- → CO32- + CO2↑ + H2O

- Muối cacbonat của các kim loại kiềm ( Na2CO3, K2CO3) không bị nhiệt phân.

- Muối cacbonat của kim loại kiềm thổ (CaCO3, BaCO3) bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

                  CaCO3 → CaO + CO2

3. Ví dụ

Bài 1. Hấp thụ hoàn toàn 3,584 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dd Ca(OH)2 0,05 M thu được kết tủa X và dd Y. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Lời giải

 T = nOH/nCO2=1,25 => tạo thành 2 muối

 CO2 + 2OH- → CO32- + H2O     

   x         2x           x

CO2   +  OH- +H2O  →  HCO3-

 y             y                       y

      

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,16\\2x+y=0,2\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,04\\y=0,12\end{matrix}\right.\)

m = 0,04*100=4 gam

 

Bài 2. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 1M thu được 6g kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy có kết tủa nữa. Tìm V?

Lời giải

Dung dịch sau phản ứng đun nóng có xuất hiện thêm ↓  => có Ca(HCO3)2 taọ thành

BTNT Ca   0,1 = 0,06 + nCa(HCO3)2          => nCa(HCO3)2    =  0,04 mol

nCO2= nCaCO3  +  2*nCa(HCO3)2    = 0,14 mol

VCO2 = 3,136 lít  

 

 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...