Phân thức đại số.

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

1. Định nghĩa

Phân thức đại số ( phân thức ) là một biếu thức có dạng , trong đó A, B là những đa thức B ≠ 0, A là tử thức, B là mẫu thức.

Đặc biệt: Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mấu thức bằng 1.

2. Hai phân thức bằng nhau

Với hai phân thức  và  gọi là bằng nhau nếu: AD = BC

Ta viết:  =  nếu AD = BC


 

Hỏi đáp

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...