Ôn tập học kỳ II

ÔN TẬP HỌC KÌ II

LÝ THUYẾT

1. Sự oxi hóa là gì? Sự cháy là gì? Sự oxi hóa chậm là gì?

- Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất

- Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

- Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.

2. Định nghĩa: Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng oxi hóa khử, phản ứng thế.

- Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu.

- Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó từ 1 chất sinh ra 2 hay nhiều chất mới.

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự khử và sự oxi hóa.

- Phản ứng thế là phản ứng hóa học xảy ra giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

3. Điểm giống nhau và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì?

- Giống: đều là sự oxi hóa, có tỏa nhiệt

- Khác: sự cháy có phát sáng, sự oxi hóa chậm không phát sáng.

4. Hãy nêu điểm khác nhau giữa sự cháy của một chất trong không khí và trong khí oxi? Giải thích vì sao có sự khác nhau đó

Điểm khác nhau giữa sự cháy của một cháy trong không khí và trong khí oxi: Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo nhiệt độ thấp hơn trong khí oxi . Vì trong không khí tyhe63 tích N2 nhiều gấp 4 lần thể tích khí O2 nên diện tiếp xúc của chất cháy với các phân tử khí oxi ít hơn nên sự cháy diễn ra chậm hơn. Một phần nhiệt tiêu hao để đốt nóng N2 nên nhiệt độ đạt được thấp hơn.

5. Nêu định nghĩa và công thức chung của các loại hợp chất vô cơ: oxit, axit, bazơ, muối.

- Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là oxi. MxOy

- Axit là hợp chất mà phân tử gồm 1 hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit. HnA

- Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hidroxit (OH).  M(OH)n

- Muối là hợp chất mà phân tử gồm 1 hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều gốc axit. MxAy

6. Thế nào là chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa.

- Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

- Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác/

- Sự khử là sự tách oxi ra khỏi hợp chất.

- Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

7. Thế nào là dung môi, chất tan, dung dịch, dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa.

- Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch .

- Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi.

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.

- Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan ở nhiệt độ xác định.

- Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan ở nhiệt độ xác định.

8. Nêu các khái niệm:nồng độ phần trăm, nồng độ mol. Viết công thức tính C% và CM.

 Nồng độ phần trăm (C%)của dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100g dung dịch.

             C% = \(\frac{mct}{mdd}\)x 100% 

      mct: khối lượng chất tan (g); mdd : khối lượng dung dịch (g)

         Nồng độ mol (CM)của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

              CM  = \(\frac{n}{V}\)( mol / l)

       n: số mol chất tan (mol);  Vdd: thể tích dung dịch (lít)

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

Câu 1 : 

Trong những chất sau đây, chất nào là oxit, bazơ, axit, muối. Gọi tên các chất.

a.       CaO

b.      H2SO4

c.       Fe(OH)2

d.      FeSO4

e.       CuSO4

f.       HCl

g.       LiOH

h.      CuSO4

i.        SO2

j.        KOH

k.      Al2O3

l.        HNO3

m.    Zn(NO3)2

n.      Zn(OH)2.

Câu 2 

Viết CTHH và phân loại chất có tên sau:

a.       Canxi clorua

b.      Natri hidroxit

c.       Kali nitrat

d.      Canxi photphat

e.       Axit sunfuro

f.       Kali photphat

g.       Sắt (II) oxit

h.      Canxi hidroxit

i.        Nhôm sunfat

j.        Khí sunfuro

k.      Sắt(III) nitrat

l.        Kali sunfit

m.    Magie hidroxit

n.      Muối ăn

o.      Axit photphoric

p.      Khí cacbonic

II. BÀI TẬP

A. VIẾT VÀ CÂN BẰNG PTHH

Câu 1 

Hãy lập các phương trình hóa học sau đây và cho biết phản ứng thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy?

a)      KMnO4 à K2MnO4 + MnO2 + O2

b)    Fe + O2 à Fe3O4

c)    P + O2 à P2O5

d)    HgO à Hg + O2

e)   KClO3 à KCl + O2

f)    Mg + O2 à MgO

g)   Fe(OH)3 à Fe2O3 + H2O

h)   N2  + O2 à N2O5

Câu 2:

 Hãy lập các phương trình hóa học sau đây và cho biết phản ứng thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy?

a.       KMnO4 à ?  + MnO2 + ?

b.      ? + ? à Fe3O4

c.       ? + ? à P2O5

d.      HgO à ? + ?

e.        KClO3 à ? + ?

f.       ? + ? à MgO

g.       Fe(OH)3 à Fe2O3 + ?

h.      N2  + ? à N2O5

Câu 3:

 Viết phương trình phản ứng của các phản ứng sau và phân loại phản ứng

a.       Magiê tác dụng với khí oxi ở nhiệt độ cao.

b.      Khí Hidro tác dụng với thủy ngân (II) oxit ở nhiệt độ cao

c.       Sắt tác dụng với axit clohidric lõang

d.      Kẽm tác dụng với axit clohidric lõang

e.       Sắt tác dụng với khí oxi ở nhiệt độ cao

f.       Nhôm tác dụng với axit clohidric

g.       Sắt tác dụng với axit sunfuric lõang

h.      Kẽm tác dụng với axit sunfuric lõang

i.        Nhôm tác dụng với axit sunfuric lõang

j.        Hidro tác dụng với oxi

 Câu 4.

Viết phương trình phản ứng và phân loại phản ứng :

a.       Oxi tác dụng với sắt, natri, lưu hùynh, metan, kali, nhôm, photpho, nitơ, cabon.

b.      Hidro tác dụng với sắt (II) oxit, sắt (III) oxit, thủy ngân (II) oxit, chì (II) oxit, oxit sắt từ, oxi, đồng (II) oxit.

c.        Điều chế oxi từ kali clorat, thuốc tím (kali pemanganat), nước.

d.      Điều chế hidro từ Al, Fe, Zn , Mg với HCl, H2SO4 loãng

e.       Nước tác dụng với Na, K, Ca, Ba, vôi sống, BaO, natri oxit, kali oxit, SO3, P2O5, khí cabonic, đinitơ pentaoxit, khí sunfurơ (lưu huỳnh đioxit).

B. NHẬN BIẾT

  1. Có các lọ khí sau: không khí, hidro, oxi. Làm thế nào để nhận biết các khí trên
  2. Có các lọ khí sau: nitơ, hidro, oxi. Làm thế nào để nhận biết các khí trên
  3. Có các lọ khí sau: cacbonic, hidro, oxi. Làm thế nào để nhận biết các khí trên
  4. Có các lọ chứa các dung dịch sau: NaCl, NaOH, HCl. Làm thế nào để nhận biết các chất trên.
  5. Có các lọ chứa các dung dịch sau: K2SO4, Ca(OH)2, H2SO4. Làm thế nào để nhận biết các chất trên.
  6. Có các lọ chứa các dung dịch sau: natri nitrat, kali hidroxit, axit nitric. Làm thế nào để nhận biết các chất trên.

C. TÍNH NỒNG ĐỘ % (C%), NỒNG ĐỘ MOL (CM)

Câu 1.      Tính nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hòa tan 20g KNO3.

Câu 2.    Tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau:

a.       0,5 mol KCl trong 750 ml dung dịch

b.      0,05 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch

Câu 3.  Hãy tính số mol và số gam chất tan có trong mỗi dung dịch sau:

a.       1 l dung dịch NaCl 0,5M

b.      500 ml dung dịch KNO3 2M

Câu 4. Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch sau:

a.       20 g KCl trong 600 g dung dịch

b.      32g NaNO3 trong 2kg dung dịch

Câu 5. Tính số gam và số mol chất tan có trong:

a.       2,5 l dung dịch NaCl 0,9M

b.      50 g dung dịch MgCl2 4%

c.       250 ml dung dịch MgSO4 0,1M

Câu 6.  Ở nhiệt độ 250C, độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g.

Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.

D. TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Câu 1. Cho 2,7g nhôm tác dụng với dung dịch axit clohidric

a.       Viết phương trình phản ứng

b.      Tính thể tích khí thu được (đktc)

c.       Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy khí trên. Biết Voxi = 20% Vkhông khí

d.      Tính khối lượng kim loại thu được khi cho khí trên đi qua 4g sắt(III) oxit

Câu 2. Cho 19,5g kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohidric.

a. Tính thể tích khí sinh ra ở đktc

b. Nếu dùng khí trên để khử 19,2 g sắt (III) oxit thì thu được bao nhiêu gam sắt.

Câu 3. Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric.

a. Tính thể tích khí hidro thu được (đktc).

b. Nếu cho toàn bộ khí thu được khử 8 g đồng (II) oxit thì thu được bao nhiêu gam đồng. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam.

Câu 4. Đốt cháy 16,8 g sắt thu được oxit sắt từ.

a. Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn tòan lượng sắt trên. Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

b. Nếu dùng 11,2 lít khí hidro (đktc) để khử oxit trên ở nhiệt độ cao thì thu được bao nhiêu gam sắt.

Câu 5. Dẫn 16,8 lít khí hidro (đktc) qua bột sắt (III) oxit đun nóng.

a. Tính khối lượng kim loại thu được.

b. Cho kim loại trên vào dung dịch có chứa 18,25g axit clohidric thì thu được bao nhiêu gam muối. Chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam.

Câu 6. Cho 13g kẽm tác dụng với dung dịch axit clohidric.

a. Tính thể tích khí hidro thu được (đktc).

b. Nếu cho toàn bộ khí thu được khử 8 g đồng (II) oxit thì thu được bao nhiêu gam đồng. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam.

Câu 7. Cho 5,4 g nhôm tác dụng với dung dịch axit clohidric.

a. Tính thể tích khí hidro thu được (đktc)

b. Nếu cho toàn bộ khí thu được khử 66,9 g chì (II) oxit thì thu được bao nhiêu gam kim loại. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam.

Câu 8. Dẫn 8,96 lít khí hidro (đktc) qua bột sắt (II) oxit đun nóng.

a. Tính khối lượng kim loại thu được.

b. Cho kim loại trên vào dung dịch có chứa 49g axit sunfuric thì thu được bao nhiêu gam muối. Chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam.

Câu 9. Dẫn 10,08 lít khí hidro (đktc) qua bột oxit sắt từ đun nóng.

a. Tính khối lượng kim loại thu được.

b. Cho kim loại trên vào dung dịch có chứa 10,95g axit clohidric thì thu được bao nhiêu gam muối. Chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam.

Câu 10. Cho 19,6 g sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric.

a. Tính thể tích khí hidro thu được (đktc).

b. Nếu cho toàn bộ khí thu được khử 65,1 g thủy ngân (II) oxit thì thu được bao nhiêu gam thủy ngân. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam.

Câu 11. Cho 4,05 g nhôm tác dụng với dung dịch axit sunfuric.

a. Tính thể tích khí hidro thu được (đktc)

b. Nếu cho toàn bộ khí thu được khử 23,2 g oxit sắt từ thì thu được bao nhiêu gam kim loại. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam.

E. TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC

Câu 1. Một hợp chất có công thức hóa học là K2CO3. Hãy tính:

a. Khối lượng mol của hợp chất

b. Thành phần % (theo khối lượng) của các nguyên tố trong hợp chất.

Câu 2. Tính thành phần % (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:

a. CO và CO2              

b. Fe3O4 và Fe2O3                   

c. SO2 và SO3              

d. CuSO4

e. (NH2)2CO

f. Cu(NO3)2

g. Na2SO4

h. Na2CO3

i. Al2(SO4)3

Hỏi đáp

Câu 3 (Gửi bởi Hoàng Bảo Thiên)
Trả lời
8

Bị lôi cổ trên face về bắt trao giải chậc...Đời cơ cực chẳng muốn làm đâu!
Trước hết là về phần lời giải vòng 3: Tham khảo bài tuyệt đối của
@Sao Băng Mưa

(Phía dưới phần trả lời)

Sau 3 vòng thi kịch liệt và đầy tính cam go :v (Vòng 3 cũng chẳng kịch liệt lắm toàn trong sách với trên mạng tại lười nghĩ bài không như vòng 1;2) ta đã tìm được 11 bạn xứng danh với các giải thưởng của cuộc thi (Có 11 đứa làm bài trao giải hết :V)

Giải nhất: @Sao Băng Mưa nhận được thẻ cào 100k + 20GP
Giải nhì: @Hoàng Tuấn Đăng nhận được thẻ cào 50k + 15GP

Giải ba gồm các bạn: @Cầm Đức Anh @Hải Anh @Hoang Thiên Di nhận được 15GP
Giải khuyến khích gồm các bạn: @Khách @lê thị hương giang @DƯƠNG PHAN KHÁNH DƯƠNG @Vũ Thị Phương @Nguyễn Thị Hồng Nhung @Trần Quốc Lộc + 5GP

Mong thầy @phynit trao thưởng cho các bạn ạ!

Câu 4 (Gửi bởi Toshiro Kiyoshi)
Trả lời
23

Xin lỗi các tềnh êu vì sự gián đoạn ra vòng 3 của mình! Sau đây là 17 bạn được vào vòng 3 (Do có 3 bạn cuối bằng điểm nhau):

1. @Hoàng Tuấn Đăng : +0,5đ vào vòng 3

2. @Trịnh Ngọc Hân : +0,5đ vào vòng 3

3. @Sao Băng Mưa: +0,5đ vào vòng 3

4. @Kaori Miyazono: +0,5đ vào vòng 3

5. @Anh Ngốc: +0,5đ vào vòng 3

6. @Hoang Thiên Di: +0,25đ vào vòng 3

7. @Khách: +0,25đ vào vòng 3

8. @Hải Anh: +0,25đ vào vòng 3

9. @Tram Nguyen: +0,25đ vào vòng 3

10. @lê thị hương giang: +0,25đ vào vòng 3

11. @Phạm Nguyễn Tất Đạt: +0,25đ vào vòng 3 (Vì bạn 11 bằng điểm bạn 10 nên công 0,25)

12. @Trần Quốc Lộc: +0,1đ vào vòng 3

13. @Nguyễn Hải Dương: +0,1đ vào vòng 3

14. @DƯƠNG PHAN KHÁNH DƯƠNG: +0,1đ vào vòng 3

15. @Ngọc Hiền: +0,1đ vào vòng 3

16. @Vũ Thị Phương: +0,1đ vào vòng 3

17. @Nguyễn Thị Hồng Nhung: +0,1đ vào vòng 3

Kết quả vòng 2: (Các bạn tham khảo bài anh @Hoàng Tuấn Đăng nha, mình sẽ đăng ở dưới!)

Link vòng 3: Vòng 3 - Chung kết

Thầy @phynit cộng 5GP cho các bạn vượt qua vòng ạ!

Chúc mọi người thi tốt!

Câu 5 (Gửi bởi Toshiro Kiyoshi)
Trả lời
38

Thông báo mở " Vòng 1 - Cuộc thi hoá do Toshiro Kiyoshi tổ chức "

Link làm bài: Vòng 1

Thời gian: 21/5/2017 - 28/5/2017

Sau vòng 1 sẽ loại lấy 30 bạn; bạn nào làm đúng tất cả thì +1đ vào vòng 3

Đặc biệt: Các bạn qua vòng 1 sẽ được +3GP

Chúc các bạn thi tốt!

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...