NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Tuần

Nội dung

Giáo trình

BT, TN,…

1

NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Nguyên lý I của nhiệt động học và nhiệt hóa học

 

 

[1] chương 1; [2] chương 1

 

Làm bài tập chương 1[1], 1[2]

2

Entropi và Nguyên lý II của nhiệt động học

 

[1] chương 1; [2] chương  2

Làm bài tập chương 1[1], 2[2]

3

Thế nhiệt động đẳng nhiệt đẳng áp và chiều của quá trình

Thế hóa học và đại lượng mol riêng phần

[1] chương 1; [2] chương 2

Làm bài tập chương 1[1], 2[2]

4

Khái niệm về cân bằng hóa học. Hằng số cân bằng

Phương trình đẳng nhiệt Vant – Hoff.

[1] chương 2

[2] chương 3

 

Làm bài tập chương 2[1], 3[2]

5

Mối liên hệ giữa các cách biểu diễn hằng số cân bằng

Cân bằng hóa học của các phản ứng dị thể

[1] chương 2

[2] chương 3

 

Làm bài tập chương 2[1], 3[2]

6

Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học

Các phương pháp xác định hằng số cân bằng

Cân bằng hóa học trong hệ thực

[1] chương 2

[2] chương 3

 

Làm bài tập chương 2[1], 3[2]

7

LÝ THUYẾT CÂN BẰNG PHA

 Một số khái niệm và định nghĩa

 Các điều kiện cân bằng pha

 Qui tắc pha Gibbs

 Biểu đồ pha

[1] chương 3

[2] chương 4

 

Làm bài tập chương 3[1], 4[2]

8

CÂN BẰNG PHA TRONG HỆ MỘT CẤU TỬ

Sự chuyển pha loại một, phương trình Clausius - Clapeyron

Ảnh hưởng của áp suất đến nhiệt độ chuyển pha

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến áp suất hơi bão hòa

Biểu đồ trạng thái hệ một cấu tử

[1] chương 3 [2] chương 5

 

Làm bài tập chương 3[1], 5[2]

9

Ôn tập. Kiểm tra giữa kỳ

 

 

10

DUNG DỊCH PHÂN TỬ

Một số khái niệm và định nghĩa

Áp suất hơi bão hòa của cấu tử trên dung dịch. Đinh luật Raoult và định luật Henry. Độ hòa tan của các chất khí.

[1] chương 3

[2] chương 6

 

Làm bài tập chương 3[1], 6[2]

11

Xác định hoạt độ và hệ số hoạt độ của các cấu tử trong dung dịch

Các quy luật áp suất hơi chung của dung dịch các cấu tử bay hơi. Hai  định luật Konovalov. Sự chưng cất.

[1] chương 3

[2] chương 6

 

Làm bài tập chương 3[1], 6[2]

12

Hệ 2 chất lỏng không tan lẫn. Sự chưng cuốn theo hơi nước.

[1] chương 3

[2] chương 6

Làm bài tập chương 3[1], 6[2]

13

Sự phân bố chất tan vào hai dung môi không tan lẫn. Sự chiết

Hệ 2 chất lỏng tan lẫn có giới hạn

[1] chương 3

[2] chương 6

 

Làm bài tập chương 3[1], 6[2]

14

Sự hòa tan của chất rắn

Các tính chất nồng độ của dung dịch loãng, chất tan không bay hơi

[1] chương 3

[2] chương 7

 

Làm bài tập chương 3[1], 7[2]

15

 Các biểu đồ cân bằng dung dịch lỏng – rắn của hệ 2 cấu tử

[1] chương 3

[2] chương 7

Làm bài tập chương 3[1], 7[2]

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...