Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo...)

LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (TIẾP THEO....)

1. Lũy thừa của một tích

Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa                                                

(x.y)^{n} = x^{n}. y^{n}

2. Lũy thừa của một thương

Lũy thuừa của một thườn bằng thương các lũy thừa

    (y #0) 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...