Lực hấp dẫn

1. Lực hấp dẫn

  Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực, gọi là lực hấp dẫn

2. Định luật vạn vật hấp dẫn

- Định luật: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

- Hệ thức: \({{F}_{hd}}=G\dfrac{{{m}_{1}}.{{m}_{2}}}{{{r}^{2}}}\) ; \(G = 6,67.10^{-11} Nm/kg^2\)

3. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn

- Trọng lực tác dụng lên một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó và đặt vào một điểm đặc biệt của vật, gọi là trọng tâm của vật.

- Độ lớn của trọng lực (trọng lượng): \(P = G\dfrac{m.M}{{{\left( R+h \right)}^{2}}}\)

 

- Gia tốc rơi tự do:  \( g = \dfrac{GM}{{{\left( R+h \right)}^{2}}}\)

 

- Nếu ở gần mặt đất (h << R) : \(P = G\dfrac{m.M}{{{R}^{2}}}; g = \dfrac{GM}{{{R}^{2}}}\)

 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...