Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Lực

+ Khi một vật dịch chuyển và bị biến dạng, thì phải có một tác động vào nó.

+ Ví dụ : Ta muốn dịch chuyển cái tủ trong phòng từ vị trí này sang vị trí khác, ta có các cách sau:

         Ta đẩy tủ: có nghĩa là ta tác dụng một lực đảy lên cái tủ.

         Ta kéo tủ: có nghĩa là ta tác dụng một lực kéo lên cái tủ.

+ Định nghĩa: Khi một vật dịch chuyển và bị biến dạng, thì phải có một tác động  vào nó. Tác động chính là lực

2. Phương và chiều của lực

+ Lực có phương và chiều xác định.

+ Ví dụ: Khi kéo vật chuyển động trên mặt bàn thì lực có phương nằm ngang, chiều theo chiều của lực kéo.

3. Hai lực cân bằng

+ Nếu chỉ có hai lực tác dụng lên cùng một vật mà vật vẫn đứng yên thì hai lực đó là hai lực cân bằng.

+ Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN