Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Bài 14 : Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 15 : Phong trào Cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1919-1925)

Bài 16 : Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Bài 17 : Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Bài 18 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 19 : Phong trào Cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Bài 20 : Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Bài 21 : Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Bài 22 : Cao trào Cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

Bài 23 : Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Bài 24 : Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945- 1946)

Bài 25 : Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1946-1950)

Bài 26 : Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1950-1953)

Bài 27 : Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc ( 1953-1954)

Bài 28 : Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 29 : Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973)

Bài 30 : Hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)

Bài 31 : Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975

Bài 33 : Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Bài 34 : Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Đang tải tin tài trợ...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...