Khối lượng riêng, trọng lượng riêng

Học ngoại ngữ trực tuyến

1. Khối lượng riêng

+ Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1 m3) chất đó:

+ Biểu thức: \(\boxed{D=\dfrac{m}{V}}\)  (m tính theo kg, V tính theo m3)

+ Đơn vị: kg/m3

2. Trọng lượng riêng

+ Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó:

+ Biểu thức: \(\boxed{d=\dfrac{P}{V}}\)

+ Đơn vị: N/m3

3. Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng

\(\boxed{d=10.D}\)

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...