Khối lượng riêng, trọng lượng riêng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Khối lượng riêng

+ Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1 m3) chất đó:

+ Biểu thức: \(\boxed{D=\dfrac{m}{V}}\)  (m tính theo kg, V tính theo m3)

+ Đơn vị: kg/m3

2. Trọng lượng riêng

+ Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó:

+ Biểu thức: \(\boxed{d=\dfrac{P}{V}}\)

+ Đơn vị: N/m3

3. Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng

\(\boxed{d=10.D}\)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN