HÓA KEO

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HÓA KEO

CHƯƠNG I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ PHÂN TÁN                                                              

I.1.  Hệ phân tán, độ phân tán và bề mặt riêng

I.2.  Phân loại hệ phân tán

          I.2.1.     Phân loại theo kích thước hạt phân tán

          I.2.2.     Phân loại theo trạng thái tập hợp của chất phân tán và môi trường phân tán

          I.2.3.     Phân loại theo tương tác giữa chất phân tán và môi trường phân tán

CHƯƠNG II. CÁC TÍNH CHẤT CỦA DUNG DỊCH KEO             

 II.1.         Tính chất động học phân tử và độ bền động học của dung dịch keo

          II.1.1.      Áp suất thẩm thấu

          II.1.2.      Sự khuếch tán của hệ keo

          II.1.3.      Chuyển động Brown

          II.1.4.      Sự sa lắng trong hệ keo

          II.1.5.      Phương trình Laplace - Perrin. Độ bền động học của hệ keo

II.2.   Tính chất quang học của dung dịch keo

          II.2.1.      Sự khuếch tán ánh sáng của dung dịch keo

          II.2.2.      Sự hấp thụ ánh sáng và màu của hệ keo

 

II.3.   Tính chất điện học của hệ keo

          II.3.1.      Các hiện tượng điện động

          II.3.2.      Cấu trúc lớp điện tích kép và sự xuất hiện thế điện động

          II.3.3.      Cấu tạo mixen của hạt keo

          II.3.4.      Các yếu tố ảnh hưởng đến thế điện động (x) và độ bền tập hợp của hệ keo

          II.3.5.      Giới thiệu phương pháp xác định thế điện động (x)

II.4.   Tính chất cơ học cấu tạo của hệ keo

          II.4.1.      Sự hình thành cấu trúc bên trong của hệ keo

          II.4.2.      Độ nhớt của dung dịch keo

CHƯƠNG III. ĐIỀU CHẾ, LÀM SẠCH VÀ KEO TỤ HỆ KEO                      

III.1.        Điều chế hệ keo

          III.1.1.     Phương pháp ngưng tụ

          III.1.2.     Phương pháp phân tán

 

III.2. Phương pháp làm sạch hệ keo

          III.2.1.     Phương pháp thẩm tích thường

          III.2.2.     Phương pháp điện thẩm tích

III.3. Độ bền và sự keo tụ hệ keo

          III.3.1.     Độ bền tổng cộng của hệ keo

          III.3.2.     Keo tụ hệ keo, các yếu tố ảnh hưởng đến sự keo tụ

CHƯƠNG IV. CÁC HỆ BÁN KEO VÀ PHÂN TÁN THÔ

   IV.1. Khái niệm hệ bán keo, dung dịch xà phòng và ứng dụng

   IV.2. Hệ nhũ tương

          IV.2.1.    Định nghĩa và phân loại

          IV.2.2.    Chất nhũ hóa

          IV.2.3.    Các phương pháp điều chế và phá hủy nhũ tương

          IV.2.4.    Vai trò nhũ tương trong công nghệ

IV.3. Bọt

          IV.3.1.    Khái niệm về bọt

          IV.3.2.    Chất tạo bọt

          IV.3.3.    Cách làm bền và cách dập bọt

          IV.3.4.    Ứng dụng

V.4. Keo khí

          V.4.1.    Định nghĩa và phân loại

          V.4.2.    Một số tính chất cơ bản của keo khí

          V.4.3.    Điều chế và phá hủy keo khí

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...