Hóa học 11

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác
Bài 1: Sự điện li Bài 2: Axit, bazơ và muối Bài 32: Ankin Bài 40: Ancol Bài 41: Phenol Bài 42: Luyện tập dẫn xuất halogen, ancol và phenol Bài 44: Andehit, xeton Bài 46: Luyện tập: Andehit-Xeton-Axit cacboxylic Bài 45: Axit cacboxylic Bài 39: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon Bài 38: Hệ thống hóa về hidrocacbon Bài 37: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên Bài 36: Luyện tập: Hidrocacbon thơm Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác Bài 33: Luyện tập: Ankin Bài 30: Ankadien Bài 29: Anken Bài 27: Luyện tập: Ankan và xicloankan Bài 25: Ankan Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử hợp chất hữu cơ và công thức cấu tạo Bài 23: Phản ứng hữu cơ Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ Bài 19: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ Bài 17, 18: Silic và hợp chất của silic. Công nghiệp silicat Bài 16: Hợp chất của cacbon Bài 15: Cacbon Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nito, photpho và các hợp chất của chúng Bài 12: Phân bón hóa học Bài 11: Axit photphoric và muối photphat Bài 10: Photpho Bài 9: Axit nitric à muối nitrat Bài 8: Amoniac và muối amoni Bài 7: Nito Bài 5: Luyện tập axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li Bài 4: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN