Hình bình hành

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

HÌNH BÌNH HÀNH

1. Định nghĩa:

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh dối song song.

ABCD là hình bình hành  ⇔ 

Nhận xét:

Hình bình hành là một hình thang có hai cạnh bên song song.

2. Tính chất:

Định lí:

Trong hình bình hành:

a) Các cạnh đối bằng nhau.

b) Các góc đối bằng nhau.

c) Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

3. Dấu hiệu nhận biết

a) Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.

b) Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

c) Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.

d) Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.

e) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành. 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN