Hiện tượng tự cảm

I. Từ thông riêng qua một mạch kín

  Từ thông riêng của một mạch kín có dòng điện chạy qua: \(\phi =Li\)

  Độ tự cảm của một ống dây: \(L=4\pi {{.10}^{-7}}\mu \frac{{{N}^{2}}}{l}S\)

  Đơn vị của độ tự cảm là henri (H) ;  \(1H=\frac{1Wb}{1A}\)

II. Hiện tượng tự cảm

Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

III. Suất điện động tự cảm

1. Suất điện động tự cảm:

  Suất điện động cảm ứng trong mạch xuát hiện do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

  Biểu thức suất điện động tự cảm: \({{e}_{tc}}=-L\frac{\Delta i}{\Delta t}\)

  Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

2. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm:

  \(W=\frac{1}{2}L{{i}^{2}}\)

IV. Dạng bài tập

Khảo sát hiện tượng tự cảm trong một mạch điện.

Áp dụng các công thức về hiện tượng tự cảm: độ tự cảm, suất điện động tự cảm, năng lượng từ trường.

Kết hợp với công thức của các định luật về dòng điện không đổi để thực hiện tính toán.

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...