Hiện tượng cảm ứng điện từ

1. Hiện tượng cảm ứng điện từ

+ Mỗi khi từ thông qua mạch kín biến thiên thì trong mạch kín xuất hiện một dòng điện gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

+ Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên.

2. Định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng

  Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.

  Khi từ thông qua mạch kín biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên.

3. Dạng bài tập

Xác định chiều của dòng điện cảm ứng

Sử dụng định luật Len-xơ về chiều của dòng điện cảm ứng.

Nếu \(\phi\) tăng, dòng điện cảm ứng \({{i}_{C}}\) tạo từ trường \(\vec{B_C}\) ngược chiều với từ trường ban đầu \(\vec{B}\).

Nếu \(\phi \) giảm, dòng điện cảm ứng \({{i}_{C}}\) tạo từ trường \(\vec{B_C}\) cùng chiều với từ trường ban đầu \(\vec{B}\).

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...