HẤP PHỤ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HẤP PHỤ HÓA HỌC

CHƯƠNG I. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT                                   

I.1.  Sức căng bề mặt

          I.1.1.     Năng lượng tự do bề mặt

          I.1.2.     Sức căng bề mặt và các yếu tố ảnh hưởng

          I.1.3.     Các phương pháp đo sức căng bề mặt của dung dịch

I.2. Chất hoạt động bề mặt

          I.2.1.     Cấu tạo và phân loại chất hoạt động bề mặt

          I.2.2.     Quan hệ giữa sức căng bề mặt dung dịch với nồng độ và cấu tạo chất hoạt động bề mặt

          I.2.4.     Vai trò của chất hoạt động bề mặt đối với các quá trình công nghệ

I.3. Hiện tượng thấm ướt

I.3.1. Đại cương về thấm ướt, góc thấm ướt

I.3.2. Quan hệ giữa góc thấm ướt và sức căng bề mặt của dung dịch

I.3.3. Ứng dụng của các hiện tượng thấm ướt

CHƯƠNG II. HẤP PHỤ                                                                                    

II.4. Đại cương về hấp phụ                                                             

          II.4.1. Định nghĩa sự hấp phụ và chất hấp phụ

          II.4.2. Hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học

          II.4.3. Cấu tạo, tính chất, phân loại và một số phương pháp điều chế chất hấp phụ. Vai trò của chất hấp phụ trong công nghiệp

II.5. Hấp phụ trên bề mặt rắn - khí

          II.5.1. Phương trình hấp phụ Langmuir

          II.5.2. Phương trình hấp phụ BET

          II.5.3. Ngưng tụ mao quản

II.6. Hấp phụ trên bề mặt lỏng – khí. Phương trình hấp phụ Gibbs

II.7. Hấp phụ trên bề mặt rắn – lỏng

          II.7.1. Hấp phụ phân tử trong dung dịch

          II.7.2. Hấp phụ đặc biệt ion trong dung dịch

          II.7.3. Hấp phụ trao đổi ion

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...