§2. Giới hạn của hàm số

1. Định nghĩa giới hạn hữu hạn của hàm số.

 

 

Số L được gọi là giới hạn của hàm số y=f(x0) khi x dần tới xo nếu với dãy số (xn) bất 

Cho hàm số y= f(x) xác định trên khoảng (x0;b)

Số L được gọi là giới hạn bên phải của hàm số y=f(x) khi  nếu với dãy số (xn) bất kì,

Cho hàm số y= f(x) xác định trên khoảng (\({}\))

Số L được gọi là giới hạn bên trái của hàm số y=f(x) khi  nếu với dãy số (xn) bất kì,a

          

2.Giới hạn hữu hạn và giới hạn vô cực

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...