Động năng

1. Định nghĩa động năng

Động năng của một vật có khối lượng \(m\) đang chuyển động với vận tốc \(v\) là năng lượng mà vật có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức:                         

\({{W}_{đ}}=\dfrac{1}{2}m{{v}^{2}}\)

Trong đó : \(m\) là khối lượng (kg)

                  \(v\)  là vận tốc  (m/s)

                  \(W_đ\)là động năng (N.m hoặc J)

2.Định lí biến thiên động năng

Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của các ngoại lực tác dụng lên vật. Nếu công này là dương thì động năng tăng, nếu công này là âm thì động năng giảm.

      Công thức :   \(W_{đ2} – W_{đ1} = A\)    hay      \(\dfrac{1}{2}mv_{2}^{2}-\dfrac{1}{2}mv_{1}^{2}=FS\cos \alpha\)

Trong đó:  \(m\) là khối lượng của vật (kg), 

\(v_1\) là vận tốc lúc đầu (m/s)

\(v_2\) là vận tốc lúc sau (m/s) ,     

\(F\) là lực tác dụng (N)

\(S\) là quãng đường vật đi được(m), \(\alpha \) là góc hợp giữa lực tác dụng với phương chuyển động

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...