ĐỘNG HỌC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC HÌNH THỨC                           

I.1. Các khái niệm cơ bản

I.1.1.       Biểu thức định nghĩa tốc độ phản ứng

I.1.2.       Phương pháp xác định tốc độ phản ứng theo đường cong động học

I.1.3.       Phương trình động học phản ứng

I.1.4.       Hằng số tốc độ, bậc phản ứng, phân tử số

I.2. Động học các phản ứng đơn giản một chiều

          I.2.1.       Phản ứng bậc 1. Chu kỳ phản ứng bậc 1

          I.2.2.       Phản ứng bậc 2

          I.2.3.       Phản ứng bậc 3 nồng độ ban đầu giống nhau và phản ứng bậc n.

I.3. Các phương pháp xác định bậc phản ứng

          I.3.1.       Phương pháp thế

          I.3.2.       Phương pháp đồ thị

          I.3.3.       Phương pháp chu kỳ bán hủy

          I.3.4.       Phương pháp cô lập

I.4.    Động học các phản ứng phức tạp

I.4.1.       Phản ứng thuận nghịch bậc 1

I.4.2.       Phản ứng song song bậc 1

I.4.3.       Phản ứng nối tiếp bậc 1 hai giai đoạn.

I.5.           Cơ chế phản ứng và thiết lập phương trình động học phản ứng theo phương pháp nồng độ ổn định

CHƯƠNG II.  LÝ THUYẾT ĐỘNG HÓA HỌC                                

II.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới tốc độ phản ứng

II.1.1.      Quy tắc thực nghiệm Van’t-Hoff

II.1.2.      Định luật Arrhenuis

II.2. Năng lượng hoạt hoá của phản ứng E

          II.2.1.      Định nghĩa năng lượng hoạt hóa phản ứng- ý nghĩa của E

          II.2.2.      Phương pháp xác định E

          II.2.3.      Năng lượng hoạt hóa thực và biểu kiến

II.3.Thuyết va chạm hoạt động và thuyết phức chất hoạt động

CHƯƠNG III. PHẢN ỨNG QUANG HÓA VÀ DÂY CHUYỀN      

III.1.  Phản ứng quang hóa

          III.1.1.     Định nghĩa phản ứng quang hóa

          III.1.2.     Các giai đoạn của phản ứng quang hóa

          III.1.3.     Định luật đượng lượng quang hóa

          III.1.4.     Ứng dụng của các phản ứng quang hóa

III.2.  Phản ứng dây chuyền

          III.2.1.     Định nghĩa phản ứng dây chuyền

          III.2.2.     Cơ chế phản ứng dây chuyền

          III.2.3.     Phản ứng dây chuyền không phân nhánh và phân nhánh

          III.2.4.     Đặc trưng nổ của phản ứng dây chuyền

CHƯƠNG IV. ĐỘNG HỌC CÁC QUÁ TRÌNH DỊ THỂ                 

IV.1. Mởđầu về quá trình dị thể

          IV.1.1.     Tính chất nhiều giai đoạn trong quá trình dị thể

          IV.1.2.     Khái niệm về miền động học, miền khuếch tán và miền quá độ

IV.2.  Khuếch tán trong quá trình dị thể

          IV.2.1.     Các định luật về khuếch tán

          IV.2.2.     Khái niệm về khuếch tán ngoài và khuếch tán trong

         IV.2.3.     Quan hệ giữa trở lực khuếch tán và trở lực phản ứng

IV.3.  Đặc điểm của miền động học và miền khuếch tán

          IV.3.1.     Đặc điểm của miền động học

          IV.3.2.     Đặc điểm của miền khuếch tán

IV.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự chuyển miền trong phản ứng dị thể

          IV.4.1.     Ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự chuyển miền

          IV.4.2.     Quan hệ giữa năng lượng hoạt hóa thực và năng lượng hoạt hóa biểu kiến trong quá trình dị thể.

CHƯƠNG V. XÚC TÁC                                                                                     

V.1. Đại cương về xúc tác

          V.1.1.      Định nghĩa xúc tác, phân loại

          V.1.2.      Các đặc điểm cơ bản của xúc tác

          V.1.3.      Một số quá trình xúc tác công nghiệp quan trọng

V.2. Xúc tác đồng thể

          V.2.1.      Cơ chế phản ứng và hợp chất trung gian hoạt động trong xúc tác đồng thể

          V.2.2.      Động học của phản ứng xúc tác đồng thể

          V.2.3.      Xúc tác axít-bazơ

          V.2.4.      Xúc tác phức của các kim loại chuyển tiếp

V.3. Xúc tác dị thể

          V.3.1.      Khái niệm về xúc tác dị thể

          V.3.2.      Các giai đoạn của phản ứng xúc tác dị thể

          V.3.3.      Vai trò của hấp phụ đối với xúc tác dị thể

          V.3.4.      Động học của phản ứng xúc tác dị thể

          V.3.5.      Các thuyết về xúc tác dị thể              

V.4. Xúc tác men

          V.4.1.      Đại cương về xúc tác men

          V.4.2.      Động học của phản ứng xúc tác men

          V.4.3.      Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng xúc tác men.

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...