Đạo hàm của hàm số lượng giác

Các công thức tìm đạo hàm của hàm hợp lượng giác

\(\left(\sin x\right)'=\cos x\)       

  \(\left(\sin u\right)'=u'.\cos u\)

\(\left[\left(\sin u\right)^n\right]'=n.\sin^{n-1}u.\left(\sin u\right)'=n.\sin^{n-1}u.u'.\cos u\)

--------------

\(\left(\cos x\right)'=-\sin x\)

\(\left(\cos u\right)'=-u'.\sin u\)

\(\left[\left(\cos u\right)^n\right]'=n.\cos^{n-1}.\left(-u'.\sin u\right)\)

--------------

\(\left(\tan x\right)'=\frac{1}{\cos^2x}\) 

\(\left(\tan u\right)'=\frac{u'}{\cos^2u}\)

\(\left[\left(\tan u\right)^n\right]'=n\left(\tan u\right)^{n-1}.\left(\frac{u'}{\cos^2u}\right)\)

--------------

\(\left(\cot x\right)'=-\frac{1}{\sin^2x}\)    

\(\left(\cot u\right)'=-\frac{u'}{\sin^2u}\)

\(\left(\cot^nu\right)'=n.\cot^{n-1}u.\left(\cot u\right)'=n.\cot^{n-1}u.\frac{-u'}{\sin^2u}\)     

--------------

Chú ý:    

(u^n)'=n.u^{n-1}.u'

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đạo hàm các hàm số lượng giác

Các bài toán đạo hàm trong các đề thi đại học

Hỏi đáp

Câu 1 (Gửi bởi Lương Kòm)
Trả lời
0
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...