§3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Các công thức tìm đạo hàm của hàm hợp lượng giác

\(\left(\sin x\right)'=\cos x\)       

  \(\left(\sin u\right)'=u'.\cos u\)

\(\left[\left(\sin u\right)^n\right]'=n.\sin^{n-1}u.\left(\sin u\right)'=n.\sin^{n-1}u.u'.\cos u\)

--------------

\(\left(\cos x\right)'=-\sin x\)

\(\left(\cos u\right)'=-u'.\sin u\)

\(\left[\left(\cos u\right)^n\right]'=n.\cos^{n-1}.\left(-u'.\sin u\right)\)

--------------

\(\left(\tan x\right)'=\frac{1}{\cos^2x}\) 

\(\left(\tan u\right)'=\frac{u'}{\cos^2u}\)

\(\left[\left(\tan u\right)^n\right]'=n\left(\tan u\right)^{n-1}.\left(\frac{u'}{\cos^2u}\right)\)

--------------

\(\left(\cot x\right)'=-\frac{1}{\sin^2x}\)    

\(\left(\cot u\right)'=-\frac{u'}{\sin^2u}\)

\(\left(\cot^nu\right)'=n.\cot^{n-1}u.\left(\cot u\right)'=n.\cot^{n-1}u.\frac{-u'}{\sin^2u}\)     

--------------

Chú ý:    

(u^n)'=n.u^{n-1}.u'

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đạo hàm các hàm số lượng giác

Các bài toán đạo hàm trong các đề thi đại học

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...