Dạng 3. Kim loại, oxit kim loại hòa tan trong H2O

Phản ứng chung khi hòa tan kim loại, oxit kim loại trong H2O: {M, MxOy} + H2O ® bazơ(OH-) + H2

Nhận xét:    - H2O ® OH- + ½.H2 ® nH2O = nOH = 2.nH2;

                  - khối lượng bazơ = mM + mOH.

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...