Dạng 1. Khử hỗn hợp oxit kim loại bằng CO, H2 | Học trực tuyến

Dạng 1. Khử hỗn hợp oxit kim loại bằng CO, H2

Phương trình tổng quát:

MxOy + yCO \(\xrightarrow[\text{}]{} \)xM + yCO2 hoặc

MxOy + yH2 \(\xrightarrow[\text{}]{} \)xM + yH2O

Nhận xét:  

Thông thường ở dạng này ta hay sử dụng các phương pháp như 

                     - Bảo toàn nguyên tố , bảo toàn khối lượng , bảo toàn e 

                    - nO(oxit) = nCO = nCO2 = nCaCO3 = nBaCO3 (nO = nH2 = nH2O).

                   - mMxOy = mM + mO;

                   - M phải đứng sau Al trong dãy kim loại.

                   - Độ giảm khối lượng của MxOy = mO trong oxit thoát ra.

Hỏi đáp

Câu 5 (Gửi bởi Ngô Phương Anh)
Trả lời
0
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...