Dạng 1. Khử hỗn hợp oxit kim loại bằng CO, H2

Phương trình tổng quát:

MxOy + yCO \(\xrightarrow[\text{}]{} \)xM + yCO2 hoặc

MxOy + yH2 \(\xrightarrow[\text{}]{} \)xM + yH2O

Nhận xét:  

Thông thường ở dạng này ta hay sử dụng các phương pháp như 

                     - Bảo toàn nguyên tố , bảo toàn khối lượng , bảo toàn e 

                    - nO(oxit) = nCO = nCO2 = nCaCO3 = nBaCO3 (nO = nH2 = nH2O).

                   - mMxOy = mM + mO;

                   - M phải đứng sau Al trong dãy kim loại.

                   - Độ giảm khối lượng của MxOy = mO trong oxit thoát ra.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...