Cộng vận tốc

I. Tính tương đối của chuyển động

1. Tính tương đối của quỹ đạo

Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ qui chiếu khác nhau thì khác nhau. Nên quỹ đạo có tính tương đối.

2. Tính tương đối của vận tốc

 Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ qui chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối.

II. Công thức cộng vận tốc

1. Hệ qui chiếu đứng yên và hệ qui chiếu chuyển động

  - Hệ qui chiếu gắn với vật đứng yên gọi là hệ qui chiếu đứng yên.

  - Hệ qui chiếu gắn với vật vật chuyển động  gọi là hệ qui chiếu chuyển động.

2. Công thức cộng vận tốc

Vận tốc vật 1 đối với vật làm mốc:  \(\vec{v_{1,0}}\)

Vận tốc vật làm mốc đối với vật 2:  \(\vec{v_{2,0}}\)

Vận tốc vật 1 đối với vật 2:  \(\vec{v_{1,2}}\)

Ta được: \(\vec{v_{1,2}}=\vec{v_{1,0}}+\vec{v_{0,2}}=\vec{v_{1,0}}-\vec{v_{2,0}}\)

+ Trường hợp chuyển động cùng chiều: \(v_{1,2} = v_{1,0} – v_{2,0}\)

+ Trường hợp chuyển động ngược chiều:  \(v_{1,2} = v_{1,0} + v_{2,0}\)

 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...