Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Cộng trừ số hữu tỉ

Viết hai số hữu tỉ \(x,y\) dưới dạng: \(x=\dfrac{a}{m}\)\(y=\dfrac{b}{m}\) (\(a,b,m\in Z,m>0\)).

Khi đó \(x+y=\dfrac{a}{m}+\dfrac{b}{m}=\dfrac{a+b}{m}\),

\(x-y=x+\left(-y\right)=\dfrac{a}{m}+\left(-\dfrac{b}{m}\right)=\dfrac{a-b}{m}\).

2. Quy tắc " chuyển vế"

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó.

Tổng quát: với mọi \(x,y,z\in Q\), ta có: \(x+y=z\Rightarrow x=z-y\).                                     

 

@54007@

 

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN