Chuyển động thẳng đều

I. Chuyển động thẳng đều

1. Tốc độ trung bình

    \({{v}_{tb}}=\dfrac{s}{t}\)

   \(S\) : Quãng đường vật đi được.

    \(t\) : Thời gian vật chuyển động.

2. Chuyển động thẳng đều

  Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có vận tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

3. Quãng đường đi trong chuyển động thẳng đều

Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được \(S\) tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động \(t\).

      \(S=v.t\)

II. Phương trình chuyển động và đồ thị toạ độ – thời gian

1. Phương trình chuyển động

O x M M x x 0 0
   \(x_{(t)} = x_o + S \Rightarrow \boxed{x= x_o + vt} \) (*)

\(x_{(t)}\): vị trí của vật tại thời điểm t

\(x_0 \): vị trí của vật lúc ban đầu

\(v\): vận tốc chuyển động

\(t\): thời gian chuyển động

2. Đồ thị toạ độ – thời gian của chuyển động thẳng đều

Từ (*) ta thấy tọa độ là hàm bậc nhất của thời gian nên đồ thị tọa độ - thời gian là một đường thẳng.

Hỏi đáp

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...