Chủ đề 4: Nhiệt phân muối nitrat

NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT

Phương trình phản ứng

-Muối nitrat rất kém bền nhiệt, vì vậy khi nung nóng thì muối nitrat sẽ bị nhiệt phân tạo thành các sản phẩm khác. Sản phẩm tạo thành như thế nào phụ thuộc vào kim loại tạo muối nitrat.

a. Nhiệt phân muối nitrat của kim loại trước Mg (Li, K, Ba, Ca, Na) :

                               muối nitrat → muối nitrit + O2

Ví dụ:                     2NaNO3 → 2NaNO2  +  O2

                               Ca(NO3)2 → Ca(NO2)2 + O2

b. Nhiệt phân muối nitrat của kim loại từ Mg đến Cu (Mg , Al, Zn, Fe, Cu) :

                               muối nitrat → oxit kim loại + NO2↑ + O2

 Ví dụ:                    2Mg(NO3)2  → 2MgO  +  4NO2↑  +  O2

                               4Fe(NO3)3    → 2Fe2O3  +  12NO2↑  +  3O2

Chú ý: Khi nhiệt phân muối sắt(II) nitrat  ta thu được oxit sắt(III), NO2 và O2.

                                4Fe(NO3)2  → 2Fe2O3  +  8NO2↑  + O2

c. Nhiệt phân muối nitrat của kim loại sau Cu ( Ag, Au):

                                muối nitrat →  kim loại + NO2↑ + O2

Ví dụ:                      2AgNO3  →  2Ag  +  2NO2↑  + O2

 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...