Chủ đề 2: Phương trình ion rút gọn

PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN

Cách viết phương trình ion rút gọn

- Phương trình ion rút gọn là phương trình cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

- Cách viết phương trình ion rút gọn

           B1: Từ phương trình phân tử chuyển các chất điện li mạnh về viết dưới dạng ion; các chất khí, kết tủa, chất điện li yếu viết dưới dạng phân tử.

           B2: Lược bỏ các ion không tham gia phản ứng (là các ion mà không thay đổi hệ số qua phản ứng), ta được phương trình ion rút gọn

Ví dụ 1: Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng KOH tác dụng với HCl. 

PTHH: KOH + HCl → KCl + H2O

B1: K+ + OH- + H+ + Cl- → KCl + H2O

B2: Loại bỏ các ion K+ , Cl- ta thu được phương trình ion rút gọn

       OH- + H+  → H2O

Ví dụ 2: Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng Ba(NO3)2 tác dụng với Na2SO4

PTHH: Ba(NO3)2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + NaNO3

B1: Ba2+ +  2NO3- + 2Na+ + SO42- → 2NO3-  + 2Na+ + BaSO4

B2: Loại bỏ các ion NO3- , Na+  ta thu được phương trình ion rút gọn

       Ba2+ +  SO42- →  BaSO4

 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...