Chủ đề 2. Kim loại Cr, Cu, Ag, Zn và các hợp chất của chúng

1)   Kim loại Fe (Z = 26, A = 56)

a)   Tác dụng với axit:

*   HCl, H2SO4 loãng: H+

Fe + 2H+ \(\rightarrow\) Fe2+ + H2  => nFe =  nH2

*   HNO3, H2SO4 đặc, nóng \(\rightarrow\) NO, NO2, SO2,… Fe + 4H+ + NO3- \(\rightarrow\) Fe3+ + NO + 2H2O

Chú ý: Fe không p.ứ với HNO3  và H2O4  đặc nguội.

b)   Tác dụng với phi kim (O2, Cl2, S)

Fe + O2 \(\rightarrow\) hh oxit sắt (FeO, Fe2O3, Fe3O4)

2Fe + 3Cl2 \(\rightarrow\) 2FeCl3

Fe + S \(\rightarrow\) FeS

c)   Tác dụng với muối của kim loại đứng sau Fe

2Fe + 2Mn+ \(\rightarrow\)nFe2+ + 2M (luôn luôn tạo Fe2+)

Vd: Fe + Cu2+ \(\rightarrow\) Fe2+ + Cu; Fe + 2Fe3+ \(\rightarrow\)  3Fe2+;

2)   Oxit sắt: FeO, Fe2O3, Fe3O4

a)   Tác dụng với dd axit:

*   dd axit HCl, H2SO4 loãng: H+

FexOy + 2yH+ \(\rightarrow\) xFe2y/x+ + yH2O

*   HNO3, H2SO4 đặc nóng\(\rightarrow\) NO, NO2, SO2 FeO, Fe3O4  + H+  + NO3- \(\rightarrow\) Fe3+ + NO + H2O

b)   Bị khử bởi C, CO, H2  hoặc Al

FeO + CO \(\rightarrow\) Fe + CO2;

3Fe3O4 + 8Al\(\rightarrow\) 9Fe + 4Al2O3 (p.ứ nhiệt nhôm).

3)   Muối sắt: Fe2+, Fe3+

a)   P.ứ với dd kiềm OH-

Lúc đầu: Fe2+ + 2OH- \(\rightarrow\) Fe(OH)2; (màu trắng hơi xanh) Sau đó: 2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O \(\rightarrow\) 2Fe(OH)3¯;

Fe3+ + 3OH- \(\rightarrow\) Fe(OH)3¯; (màu nâu đỏ)

b)   P.ứ với kim loại đứng trước Fe

M + Fe2+, Fe3+ \(\rightarrow\) Fe + Mn+

Vd: Cu + 2Fe3+ \(\rightarrow\) 2Fe2+ + Cu2+; Zn + Fe2+ \(\rightarrow\) Fe + Zn2+;

c)   Từ Fe2+ \(\rightarrow\) Fe3+ và ngược lại 2Fe2+ + Cl2  \(\rightarrow\) 2Fe3+ + 2Cl-

Fe3+ + M \(\rightarrow\) Fe2+ + Mn+ (M là kim loại từ Cu trở về đầu dãy)

4)   Hiđroxit sắt: Fe(OH)2, Fe(OH)3

a)   P.ứ với axit HCl, H2SO4 loãng: H+

Fe(OH)2 + 2H+ \(\rightarrow\) Fe2+ + 2H2O

Fe(OH)3  + 3H+ \(\rightarrow\)Fe3+ + 3H2O

b)   P.ứ với HNO3, H2SO4  đặc nóng

3Fe(OH)2  + 10H+ + NO3- \(\rightarrow\)3Fe3+ + NO + 8H2O

c)   Nung trong không khí đến khối lượng ko đổi:

2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O \(\rightarrow\) 2Fe(OH)3

2Fe(OH)3 \(\rightarrow\) Fe2O3 + 3H2O

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...