Chủ đề 2: Đồng vị-Xác định nguyên tử khối trung bình

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

ĐỒNG VỊ-NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

1.Đồng vị

- Đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là các nguyên tử có cùng số proton, nhưng khác nhau về số notron, do đó số khối A của chúng khác nhau.

-Ví dụ: Nguyên tố hiđro có 3 đồng vị là \(^1_1H\)  \(^2_1H\)  \(^3_1H\)

 2. Nguyên tử khối trung bình

- Hầu hết các nguyên tố hóa là hỗn hợp của các đồng vị tự nhiên với tỉ lệ phần trăm các đồng vị là xác định. Vì vậy nguyên tử khối trung bình chính là giá trị được xác định phụ thuộc vào nguyên tử khối và phần trăm đóng góp của các đồng vị trong nguyên tố.

- Kí hiệu \(\overline{A}\)

- Công thức \(\overline{A}=x_1\%.A_1+x_2\%.A_2+x_3\%.A_3\)

           Trong đó: \(x_1,x_2,x_3\)là % của các đồng vị trong nguyên tố; \(A_1,A_2,A_3\)là số khối tương ứng của các đồng vị.

- Ví dụ: Nguyên tố clo có 2 đồng vị bền là \(^{35}_{17}Cl\) chiếm 75,77% và \(^{37}_{17}Cl\) chiếm 24,23%. Xác định giá trị nguyên tử khối trung bình của clo.

           Ta có  \(\overline{A_{Cl}}=75,77\%.35+24,23\%.37\approx35,5\)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN