Chủ đề 2. Kim loại Cr, Cu, Ag, Zn và các hợp chất của chúng

1)   Kim loại Fe (Z = 26, A = 56)

a)   Tác dụng với axit:

*   HCl, H2SO4 loãng: H+

Fe + 2H+ \(\rightarrow\) Fe2+ + H2  => nFe =  nH2

*   HNO3, H2SO4 đặc, nóng \(\rightarrow\) NO, NO2, SO2,… Fe + 4H+ + NO3- \(\rightarrow\) Fe3+ + NO + 2H2O

Chú ý: Fe không p.ứ với HNO3  và H2O4  đặc nguội.

b)   Tác dụng với phi kim (O2, Cl2, S)

Fe + O2 \(\rightarrow\) hh oxit sắt (FeO, Fe2O3, Fe3O4)

2Fe + 3Cl2 \(\rightarrow\) 2FeCl3

Fe + S \(\rightarrow\) FeS

c)   Tác dụng với muối của kim loại đứng sau Fe

2Fe + 2Mn+ \(\rightarrow\)nFe2+ + 2M (luôn luôn tạo Fe2+)

Vd: Fe + Cu2+ \(\rightarrow\) Fe2+ + Cu; Fe + 2Fe3+ \(\rightarrow\)  3Fe2+;

2)   Oxit sắt: FeO, Fe2O3, Fe3O4

a)   Tác dụng với dd axit:

*   dd axit HCl, H2SO4 loãng: H+

FexOy + 2yH+ \(\rightarrow\) xFe2y/x+ + yH2O

*   HNO3, H2SO4 đặc nóng\(\rightarrow\) NO, NO2, SO2 FeO, Fe3O4  + H+  + NO3- \(\rightarrow\) Fe3+ + NO + H2O

b)   Bị khử bởi C, CO, H2  hoặc Al

FeO + CO \(\rightarrow\) Fe + CO2;

3Fe3O4 + 8Al\(\rightarrow\) 9Fe + 4Al2O3 (p.ứ nhiệt nhôm).

3)   Muối sắt: Fe2+, Fe3+

a)   P.ứ với dd kiềm OH-

Lúc đầu: Fe2+ + 2OH- \(\rightarrow\) Fe(OH)2; (màu trắng hơi xanh) Sau đó: 2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O \(\rightarrow\) 2Fe(OH)3¯;

Fe3+ + 3OH- \(\rightarrow\) Fe(OH)3¯; (màu nâu đỏ)

b)   P.ứ với kim loại đứng trước Fe

M + Fe2+, Fe3+ \(\rightarrow\) Fe + Mn+

Vd: Cu + 2Fe3+ \(\rightarrow\) 2Fe2+ + Cu2+; Zn + Fe2+ \(\rightarrow\) Fe + Zn2+;

c)   Từ Fe2+ \(\rightarrow\) Fe3+ và ngược lại 2Fe2+ + Cl2  \(\rightarrow\) 2Fe3+ + 2Cl-

Fe3+ + M \(\rightarrow\) Fe2+ + Mn+ (M là kim loại từ Cu trở về đầu dãy)

4)   Hiđroxit sắt: Fe(OH)2, Fe(OH)3

a)   P.ứ với axit HCl, H2SO4 loãng: H+

Fe(OH)2 + 2H+ \(\rightarrow\) Fe2+ + 2H2O

Fe(OH)3  + 3H+ \(\rightarrow\)Fe3+ + 3H2O

b)   P.ứ với HNO3, H2SO4  đặc nóng

3Fe(OH)2  + 10H+ + NO3- \(\rightarrow\)3Fe3+ + NO + 8H2O

c)   Nung trong không khí đến khối lượng ko đổi:

2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O \(\rightarrow\) 2Fe(OH)3

2Fe(OH)3 \(\rightarrow\) Fe2O3 + 3H2O

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...