Chủ đề 13: Lập CTPT của hợp chất hữu cơ

LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Công thức đơn giản nhất

- Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ chính là công thức thu gọn nhất của nó. Gọi CTĐGN của hợp chất hữu cơ là CxHyOzN.

Để xác định được bộ số nguyên (x,y,z,t) thì ta cần thiết lập hệ số tối giản x : y : z : t như sau:

                    \(x:y:z:t=\dfrac{\%m_C}{12}=\dfrac{\%m_H}{1}=\dfrac{\%m_O}{16}=\dfrac{\%m_N}{14}\)

          Hoặc \(x:y:z:t=\dfrac{m_C}{12}=\dfrac{m_H}{1}=\dfrac{m_O}{16}=\dfrac{m_N}{14}\)

          Hoặc \(x:y:z:t=n_C:n_H:n_O:n_N\)

 

2. Công thức phân tử

- Công thức phân tử chính là công thức biểu diễn đầy đủ số lượng các nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ. CTPT : (CxHyOzNt)n (n≥1).

                                               \(n=\dfrac{M}{M'}\)

Trong đó: + M là khối lượng mol của hợp chất hữu cơ.

                  + M’ là khối lượng mol của công thức đơn giản nhất.

3. Ví dụ

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất A cần dùng 3,36 lít khí O2 (đktc) , thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7g H2O . Xác định CTPT A, biết rằng CTPT trùng với CTĐGN.

                                                                           Hướng dẫn giải

Vì sản phẩm đốt cháy có CO2 và H2O nên trong A có thể có các nguyên tố C, H, O.

Gọi CTPT chất A là CxHyO. 

Ta có \(n_C=n_{CO_2}=0,1mol\)

         \(n_H=2n_{H_2O}=0,3mol\)

Bảo toàn nguyên tố oxi ta có \(n_{O\left(C_xH_yO_z\right)}=2n_{CO_2}+n_{H_2O}-2n_{O_2}=0,05mol\)

\(\Rightarrow x:y:z=0,1:0,3:0,05=2:6:1\)

=> A là C2H6O

 

 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...