Chủ đề 10: Phản ứng đehiđro hóa và phản ứng cracking

PHẢN ỨNG ĐEHIĐRO HÓA VÀ PHẢN ỨNG CRACKINH 

     1.     Phương trình phản ứng

     a.     Phản ứng tách hiđro

         -  Trong điều kiện có xúc tác Ni, t0 thì các ankan có thể bị tách các phân tử H2 để tạo thành các hiđrocacbon không no.

     b.     Phản ứng crackinh

         -  Trong điều kiện có nhiệt độ, áp suất cao và xúc tác thì các ankan có thể bị bẻ gãy mạch C tạo thành các ankan và anken nhỏ hơn.

     Ví dụ: Khi thực hiện phản ứng craking C4H10 thì sẽ thu được hỗn hợp sản phẩm gồm C4H8, H2, CH4, C3H6, C2H6, C2H2.

                     C4H10 → C4H8 + H2

                     C4H10 → CH4 + C3H6

                     C4H10 → C2H6 + C2H2

     2.     Ví dụ

Bài 1: Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A thu được x gam CO2 và y gam H2O. Giá trị của x và y tương ứng là:

A. 176 và 180.              B. 44 và 18.              C. 44 và 72.             D. 176 và 90.


                                                                        Hướng dẫn giải:

Vì quá trình craking không làm thay đổi số lượng các nguyên tố từ đó suy ra khi đốt cháy hỗn hợp sản phẩm craking hoặc ankan ban đầu thì đều thu được các sản phẩm là CO2 và H2O là như nhau.

          C4H10 → 4CO2 + 5H2O

          mol:      1                 4           5

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=4\cdot44=176gam\\y=5.18=90gam\end{matrix}\right.\)

Bài 2: Khi crackinh hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 18,5. Công thức phân tử của X là:

A. C6H14.                   B. C3H8.                    C. C4H10.                   D. C5H12

                                                     Hướng dẫn giải

Gọi công thức tổng quát của ankan là CnH2n+2.

Gọi số mol, khối lượng của ankan ban đầu lần lượt là a mol; m gam.

PTHH: CnH2n+2 → CxH2x+2 + CyH2y

                  a                  a               a

Ta có: dX/H2=18,5  => MY=29

Áp dụng bảo toàn khối lượng => mY=mX=m= MX*2=MY*2a

\(\Rightarrow\dfrac{M_X}{M_Y}=\dfrac{2}{1}\Rightarrow M_X=58\Rightarrow X:C_4H_{10}\)


 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Đang tải tin tài trợ...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...