Cân bằng của vật chịu tác dụng của lực

I. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực

1. Điều kiện cân bằng

Điều kiện cân bằng
  Muốn cho một vật chịu tác dụng của hai lực ở trạng thi cân bằng thì hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

\(\overset{\to }{\mathop{{{F}_{1}}}}\,=-\overset{\to }{\mathop{{{F}_{2}}}}\)

2. Xác định trọng tâm của một vật phẵng, mỏng bằng thực nghiệm

Dùng dây dọi xác định 2 phương trọng lực(thẳng đứng) từ hai điểm treo khác nhau của thuộc vật. Giao điểm của phương 2 dây dọi chính là trọng tâm của vật.

II. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song

1. Qui tắc hợp lực hai lực có giá đồng qui

Hợp lực của hai lực có giá đồng quy

  - Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng qui tác dụng lên một vật rắn :

      + Bước 1 : trượt hai véc tơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng qui.

      + Bước 2 : áp dụng qui tắc hình bình hành để tìm hợp lực.

2. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song

  Muốn cho một vật chịu tác dụng của ba lực không song song ở trạng thái cân bằng thì :

  + Ba lực đó phải đồng phẳng và đồng qui.

  + Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.

  \(\overset{\to }{\mathop{{{F}_{1}}}}\,+\overset{\to }{\mathop{{{F}_{2}}}}\,=-\overset{\to }{\mathop{{{F}_{3}}}}\) 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...