Các dạng phương trình lượng giác khác

MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP

a. Phương trình bậc 2

               \(a\sin^2f\left(x\right)+b\cos f\left(x\right)+c=0\Rightarrow\)  Thay \(\sin^2f\left(x\right)=1-\cos^2f\left(x\right)\)

               \(a\cos^2f\left(x\right)+b\sin f\left(x\right)+c=0\Rightarrow\)  Thay \(\cos^2f\left(x\right)=1-\sin^2f\left(x\right)\)

               \(a\cos2f\left(x\right)+b\cos f\left(x\right)+c=0\Rightarrow\) Thay \(\cos2f\left(x\right)=2\cos^2f\left(x\right)-1\)

               \(a\cos2f\left(x\right)+b\sin f\left(x\right)+c=0\Rightarrow\) Thay \(\cos2f\left(x\right)=1-2\sin^2f\left(x\right)\)

               \(a\tan f\left(x\right)+b\cot f\left(x\right)+c=0\Rightarrow\)  Thay \(\cot f\left(x\right)=\frac{1}{\tan f\left(x\right)}\)

b. Các phương pháp giải phương trình lượng giác tổng quát

*    Phương pháp biến đổi tương đương đưa về dạng cơ bản

*    Phương pháp biến đổi phương trình đã cho về dạng tích.

*    Phương pháp đặt ẩn phụ.

*    Phương pháp đối lập.

*    Phương pháp tổng bình phương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phương trình lượng giác trong các đề thi đại học

 Biến đổi lượng giác và hệ thức lượng

Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình lượng giác

Tìm max, min bằng phương pháp lượng giác hóa

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...