Bài 9. Sóng dừng

SÓNG DỪNG

1. Sóng dừng

Sóng dừng là sóng có các bụng và các nút cố định trong không gian.

Nguyên nhân: do có sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.

 • Phản xạ của sóng trên vật cản cố định: Sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ
 • Phản xạ của sóng trên vật cản tự do: Sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

2. Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây dài \(l\)

 • Sợi dây có hai đầu cố định            

        
  • Điều kiện về chiều dài sợi dây
   • \(l = k.\frac{\lambda}{2}\ \ (k = 1,2,3\ldots)\)
   • Số bó sóng  = Số bụng sóng = k
   • Số nút sóng = k + 1
  • Điều kiện để một điểm trên sợi dây là bụng sóng: \(d_1=(2n+1).\frac{\lambda}{4}\ \ (n \in Z)\)
  • Điều kiện để một điểm trên sợi dây là nút sóng: \(d_1=n.\frac{\lambda}{2}\ \ (n \in Z)\)

 

 • Sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do    

  • Điều kiện về chiều dài sợi dây       
   • \(l=(2.k+1)\frac{\lambda}{4}\ \ (k=1,2,3,\ldots).\)
   • Số bó sóng  = k
   • Số nút sóng = số bụng sóng = k +1
  • Điều kiện để một điểm trên sợi dây là bụng sóng: ​\(d_1=n.\frac{\lambda}{2}\ \ (n \in Z)\)
  • Điều kiện để một điểm trên sợi dây là nút sóng: ​\(d_1= (2n+1)\frac{\lambda}{4} \ \ (n \in Z)\)

                Trong đó: \(d_1\) là khoảng cách từ điểm đang xét đến nguồn phát sóng tới.

 • Sợi dây có hai đầu tự do (giao thoa trong ống sáo)
  • Số nút sóng = \(\frac{k}{2}\)
  • Số bụng sóng = \(\frac{k}{2}+1\)
  • \(l=k\frac{\lambda}{4}\)  (k là số nguyên chẵn)
Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...