Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Tóm tắt lý thuyết

I. Khái niệm bản vẽ kĩ thuật

1. Khái niệm

 • Bản vẽ kĩ thuật (gọi tắt là bản vẽ) trình bày thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

2. Phân loại

 • Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực: 

 • Mỗi lĩnh vực kĩ thuật có loại bản vẽ riêng của ngành mình, trong đó có 2 loại bản vẽ thuộc hai lĩnh vực quan trọng là:

  • Bản vẽ cơ khí: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng … các máy và thiết bị

  • Bản vẽ xây dựng: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng … các công trình kiến trúc và xây dựng

                    Bản vẽ cơ khí                                   Bản vẽ xây dựng                              

 • Bản vẽ kĩ thuật được:

  • Vẽ bằng tay

  • Bằng dụng cụ vẽ

  • Bằng sự trợ giúp của máy tính điện tử

II. Khái niệm về hình cắt

 

 • Khái niệm

  • Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt.

  • Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

  • Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ bằng nét gạch gạch.

Bài tập minh họa

Bài 1:

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật? 

Hướng dẫn giải

 • Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu, theo các qui tắc thống nhất và thường theo tỉ lệ

 • Bản vẽ kĩ thuật thường được dùng để ứng dụng vào sản xuất, đời sống tạo điều kiện học tốt các môn khoa học khác

Bài 2:

Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng dùng trong công việc gì? 

Hướng dẫn giải

 • Bản vẽ cơ khí: dùng để thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng, … các máy và thiết bị.

 • Bản vẽ xây dựng: dùng để thiết kế, thi công, sử dụng, … các công trình kiến trúc và xây dựng.

Bài 3:

Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gì? 

Hướng dẫn giải
 • Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt.

 • Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.

Lời kết

Như tên tiêu đề của bài Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt, sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau: 

 • Từ quan sát mô hình và hình vẽ ống lót, hình thành khái niệm hình cắt, biểu diễn hình cắt.

 • Trình bày được khái niệm, công dụng cuả hình cắt trong thực tế

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN