Bài 50. Hệ sinh thái

HỆ SINH THÁI

I. Thế nào là một hệ sinh thái ?

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh). Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

Ví dụ : Trong một khu rừng có nhiều cầy lớn nhỏ khác nhau, các cây lớn đóng vai trò quan trọng là bảo vệ các cây nhỏ và động vật sống trong rừng. Động vật rừng ăn thực vật hoặc ăn thịt các loài động vật khác. Các sinh vật trong rừng phụ thuộc lần nhau và tác động với môi trường sống của chúng rất chặt chẽ tạo thành hệ sinh thái.

-    Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu sau :

+ Các thành phần vô sinh như đất đá, nước, thảm mục...

+ Sinh vật sản xuất là thực vật.

+ Sinh vật tiêu thụ gồm có động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt.

+ Sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm...

II. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

Chuỗi và lưới thức ăn biểu hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật trong quần xã

1. Thế nào là một chuỗi thức ăn?

(Thức ăn của chuột)                      (Động vật ăn thịt chuột)

                 Lúa   ->       Chuột   ->        Rán

Tương tự:

Sâu ăn lá —» Bọ ngựa —» Rắn

Cây xanh —> Sâu -> Bọ ngựa

Rau muống -» Lợn —> Người

Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía sau, vừa là sinh vật bị mắt xích phía trước tiêu thụ.

Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ đinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía sau, vừa là sinh vật bị mắt xích phía trước tiêu thụ.

2. Thế nào là một lưới thức ăn?

Trong tự nhiên, một loại sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà đồng thời còn tham gia vào chuỗi thức ăn khác. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích tạo thành một lưới thức ăn

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

1. Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó ?

                      Trả lời :

Ví dụ hệ sinh thái nước đứng ở một ao, gồm có các thành phần chính

-     Sinh vật sản xuất: rong, bèo, cây thủy sinh, tảo hiển vi.

-     Sinh vật tiêu thụ cấp 1: cá nhỏ ăn rong, bèo. tôm, động vật nổi, tép, cua

-     Sinh vật tiêu thụ cấp 2: cá to, vừa.

-     Sinh vật tiêu thụ cấp 3: cá lớn.

-     Sinh vật phản giải: vi sinh vật.

2. Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, cháu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. 

-    Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, chầu cháu.

-    Ếch nhái ăn bọ rùa, châu chấu.

-    Rắn ăn ếch nhái, châu chấu.

-    Gà ăn cây cỏ và châu chấu.

-    Cáo ăn thịt gà.

Trả lời :

... (Dựa vào kiến thức đã biết trong các lớp trước và trong thực tế, em hãy đưa ra thêm về quan hệ thức ăn có thể có của các loài còn lại và vẽ toàn bộ một lưới thức ăn).

3. Thế nào là một chuỗi thức ăn, lưới thức ăn ? Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Trả lời :

* Chuỗi thức ăn : Là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía sau, vừa là sinh vật bị mắt xích phía trước tiêu thụ.

* Lưới thức ăn : Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành một lưới thức ăn

* Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm 3 thành phần chủ yếu :

- Sinh vật sản xuất

- Sinh vật tiêu thụ

- Sinh vật phân giải

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...