Bài 45. Axit axetic

AXIT AXETIC

Công thức phân tử: C2H4O2.

Phân tử khối: 60.

 

1. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

- Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % dùng làm giấm ăn.

2. CẤU TẠO PHÂN TỬ

- Công thức cấu tạo

                     

- Viết gọn CH3-COOH hay CH3COOH.

- Do phân tử có nhóm -COOH nên phân tử có tính axit.

3. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

a. Axit axetic mang đầy đủ tính chất của một axit

- Axit axetic là một axit yếu, yếu hơn các axit HCl, H2SO4, HNO3. Nhưng axit axetic có đầy đủ tính chất của một axit.

                2CH3COOH  +  Zn  →  (CH3COO)2Zn  +  H2  

                CH3COOH  +  NaOH  →  H2O  +  CH3COONa

                                                                         Natri axetat

                2CH3COOH + CaCO3    (CH3COO)2Ca  +  CO2  +  H2O.

b. Axit axetic tác dụng với ancol etylic tạo este

- Tác dụng với rượu tạo ra este và nước :

              CH3-COOH + HO-C2H5 \(\underrightarrow{axit,t^o}\)  CH3COO-C2H5 + H2O.

                                                                        Etyl axetat

- Sản phẩm của phản ứng giữa axit và rượu được gọi là este.

4. ĐIỀU CHẾ

- Để sản xuất giấm ăn, thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng.

              CH3CH2OH  + O2  \(\underrightarrow{men-giấm}\)  CH3COOH  +  2H2O.

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...