Bài 44. Sự phát triển của giới Thực vật

BÀI 44: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT

I. Lý thuyết

Giới thực vật từ những dạng Tảo đơn giản nhất đến những cây Hạt kín cấu tạo phức tạp có quan hệ gì với nhau và con đường phát triển của chúng diễn ra như thế nào?

1. Quá trình xuất hiện và phát triển của giới Thực vật

- Giới Thực vật ngày nay từ các dạng Tảo cho đến các cây Hạt kín, không phải xuất hiện cùng một lúc, mà chúng đã trải qua quá trình xuất hiện dần dần gắn liền với điều kiện môi trường. Đó cũng chính là quá trình phát triển của giới Thực vật.

+ Nhận xét về sự phát triển của giới Thực vật

a. Sinh vật đầu tiên xuất hiện trong các đại dương có cấu tạo cơ thể đơn bào rất đơn giản

d. Từ đó chúng phát triển thành các Tảo đơn bào nguyên thủy là những đại diện đầu tiên của giới Thực vật, sau sẽ tiếp tục phát triển thành các Tảo sống ở nước.

b. Khi các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng, thực vật ở cạn đầu tiên xuất hiện, đó là Quyết trần phát triển từ Tảo đa bào nguyên thủy và là tổ tiên của Rêu, Quyết.

g. Khi trên Trái Đất khí hậu còn nóng rất nóng và ẩm thì Quyết phát triển mạnh, tạo thành các rừng cây gỗ lớn, đó là các Quyết cổ đại (Dương xỉ cổ)

c. Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn, Quyết cổ đại bị chết hàng loạt, một số khác sống sót và phát triển cho ra Quyết ngày nay và Hạt trần.

* Kết luận

- Tổ tiên chung của giới Thực vật là: cơ thể sống đầu tiên có cấu tạo rất đơn giản xuất hiện ở nước

- Giới Thực vật phát triển từ đơn giản đến phức tạp:

+ Ví dụ: sự hoàn thiện của một số cơ quan

Rễ giả ​ \(\rightarrow\) rễ thật

Thân chưa phân nhánh, chưa có mạch dẫn  \(\rightarrow\)​   thân phân nhánh, có mạch dẫn

Sinh sản bằng bào tử   \(\rightarrow\)    sinh sản bằng hạt 

- Khi điều kiện môi trường thay đổi, thực vật cũng có những biến đổi thích nghi với điều kiện sống mới.

+ Ví dụ: khi môi trường chuyển từ phần lớn diện tích là đại dương – các lục địa xuất hiện – khí hậu nóng và ẩm – khí hậu khô và lạnh hơn thì thực vật cũng thay đổi để thích nghi với điều kiện môi trường đó là chuyển từ nước lên cạn, xuất hiện rễ, thân, lá thích nghi với điều kiện sống ở cạn.

2. Các giai đoạn của phát triển của giới Thực vật 

- Quá trình phát triển của giới Thực vật là liên tục từ thấp đến cao, trong đó ba giai đoạn quan trọng được đánh dấu bằng sự xuất hiện các nhóm thực vật có liên quan đến những thay đổi lớn của điều kiện môi trường:

+ Sự xuất hiện của thực vật ở dưới nước

+ Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện

+ Sự xuát hiện và chiếm ưu thể của thực vật hạt kín

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

 Câu 1: Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào ? Vì sao chúng có thể sống được trong môi trường đó?

Hướng dẫn trả lời: 

Trong điều kiện chúng có cấu tạo cơ thể rất đơn giản, thích nghi với môi trường mới.

Chúng sống được trong môi trường đó vì có cấu tạo cơ thể đơn giản.

Câu 2: Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào ? Cơ thể của chúng có gì khác so với thực vật ở nước ?

Hướng dẫn trả lời:

Thực vật ở cạn xuất hiện các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng.

Cơ thể thực vật ở nước cơ thế phân hóa thành rễ. thân ,lá và đã có mạch dẫn (trừ rêu chưa có mạch dẫn).

Câu 3: Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào ? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được với điều kiện đó ?

Hướng dẫn trả lời:

Khí hậu tiếp tục thay đổi, trở nên khô hạn do Mặl trời chiếu sáng liên tục, các Hạt trần nguyên thủy dần dần bị chết thay vào đó là các hạt kín.

-   Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi đươc với điều kiện đó.

Đặc điểm tiến hóa của ngành hạt kín hơn hẳn so với các ngành thực vật trước nó, đã tạo điều kiện cho thực vật hạt kín chiếm địa vị thống trị trong giới thực vật về số lượng và phân bố khắp nơi trên Trái Đất, thích nghi với mọi điều kiện sống. 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...